MMSI

Descripción

O módulo de Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos impártese no primero curso de FPB Informática de oficinas e consta de 296 (355 sesións) horas.

Traballo para Inglés

Apuntes, exercicios e traballos

Juegos

Tema 1. Introducción aos equipos microinformáticos 
 • Apuntes.
 • Exercicios.
 • Facer un esquema dos conectores que se atopan no teu ordenador (por diante e por detrás).
 • Práctica: montar e desmontar un ordenador para acceder ao seu interior.


Tema 2. Elementos básicos de electricidade e electrónica
 • Apuntes.
 • Exercicios 1.
 • Prácticas:
  • Uso do voltímetro para coñecer a voltaxe dunha pila do ordenador e pescudar si un cable de alimentación proporciona a corriente adecuada.
  • Testear o funcionamento dunha fonte de alimentación sen conectar ésta a placa base.
  • Comprobar a voltaxe das distintas saídas da fonte de alimentación.

Tema 3. A carcasa e a fonte de alimentación

 • Apuntes.
 • Prácticas:
  • Testear o funcionamento dunha fonte de alimentación sen conectar ésta a placa base.
  • Comprobar a voltaxe das distintas saídas da fonte de alimentación.
  • Vaciar todos los componentes del interior del ordenador y dejar solo la placa base.

Tema 4. A placa base, o procesador e a memoria

Tema 5. Dispositivos de almacenamento

Tema 6. Cartóns de expansión

Tema 7. Periféricos

Perda de avaliación contínua neste módulo

No caso de que ter 21 faltas na asignatura enviarase un apercibimento aos pais/nais/titores.

A perda de avaliación se produce cando se falta 36 sesións de clase.

A perda de avaliación continua implica que se perde o dereito a realizar exámenes durante o curso. Neste caso o alumno/a so pode facer un examen ao final de curso.

Criterios de avaliación

En cada avaliación a nota que obtén cada alumn@ se corresponde coa seguinte proporción.
 • 50 % exámenes
 • 50 % prácticas, traballos e exercicios en clase. Os traballos que se pidan en cada avaliación son de entrega obrigatoria, Non se pode aprobar sin os traballos entregados. 

Características da avaliación

  Farase un exame por cada Unidade Didáctica e a evaluación será a media destes exámes.
  As práctias e exercicios feitos en cada avaliación, avaliarase como un todo ó final da mesma.

  Recuperación

  Darase a posibilidad de recuperar a avaliación a aquel@s alumn@s con exames que teñan unha nota >= 3.
  Si algún exame ten nota <=2, só se fará un examen de todo o contido da avaliación.
  Si non se asiste a un exame sin unha xustificación firme (enfermidade,..) o examen será considerado coa nota de 0.