Redes

Descripción

O módulo de Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos impártese no segundo curso de FPB Informática de oficinas e consta de 206 horas, que se corresponden con 247 sesións.


Traballo para Inglés

Apuntes, exercicios e traballos

Tema 1. Comunicación e representación da información
Tema 2. Infraestructura de rede
 Tema 3. Elementos dunha rede de datos e telecomunicacións.

 Tema 4. Cableado estruturado.
  • Exercicios

 Tema 5. Diseño de redes de datos e telecomunicacións

Tema 6. Ferramentas de instalación e comprobación de redes

Tema 7. Instalación de redes de datos de comunicacións I

Tema 8. Instalación de redes de datos de comunicacións II

Perda de avaliación contínua neste módulo

No caso de que ter 14 faltas na asignatura enviarase un apercibimento aos pais/nais/titores.

A perda de avaliación se produce cando se falta 24 sesións de clase.

A perda de avaliación continua implica que se perde o dereito a realizar exámenes durante o curso. Neste caso o alumno/a so pode facer un examen ao final de curso.

Criterios de avaliación

En cada avaliación a nota que obtén cada alumn@ se corresponde coa seguinte proporción.
  • 50 % exámenes
  • 30 % prácticas, traballos e exercicios en clase. Os traballos que se pidan en cada avaliación son de entrega obrigatoria, Non se pode aprobar sin os traballos entregados. 
  • 20% comportamento na clase coa profesora e @s compañeir@s, coidado do material, repeto ao entorno, etc. 

Características da avaliación

Farase un exame por cada Unidade Didáctica e a evaluación será a media destes exámes.
As práctias e exercicios feitos en cada avaliación, avaliarase como un todo ó final da mesma.

Recuperación

Darase a posibilidad de recuperar a avaliación a aquel@s alumn@s con exames que teñan unha nota mayor ou igual = 3.
Si algún exame ten nota menor de 3, só se fará un examen de todo o contido da avaliación.
Si non se asiste a un exame sin unha xustificación firme (enfermidade,..) o examen será considerado coa nota de 0.