Ofimática

Ofimática e arquivamento de documentos (1º FPB)

Duración: 233 horas / 280 sesións.
Horas semanais: 8h.
Perda de avaliación continua:   Aviso: 16 sesións  ///   Perda: 28 sesións.

Unidade 1. Internet, navegadores, pocuras e seguridade
       Teoría1_Redes e Internet 
       Teoría1. Redes e Internet...para imprimir
       Ejercicios1       Ejercicios2
       Práctica con navegador 
       Ejercicios de repaso
       Ejercicios de repaso, soluciones 
       Partes de la ventana del navegador
       La nube

Unidade 2. Comunicación interna e externa por correo electrónico.
       Teoría y práctica
Unidade 3. Procesador de texto.
       Introducción
       Formatos de documento
       Operaciones con teclado
       Formato: carácter
       Selección y copia
       Formato: párrafo
       Caracteres especiales. Formatos avanzados
       Buscar y reemplazar texto
       Idioma y ortografía
       Numeración y viñetas
       Incorporación de imágenes al texto
       Formas y cuadros de texto
       Rótulos
       Ejercicios:
          1. Practicar con listas 1
          2. Practicar con listas 2
          3. Practicar con sangrías 1
          4. Practicar con sangrías 2
          5. Practicar con sangrías 3

       Tablas
            A. Crear tablas
            B. Seleccionar celdas, filas, columnas y tablas
            C. Trabajar con tablas
            D. Formato de tabla
            E. Autoformato de tabla
            Ejercicios:
                 1. Practicar con tablas 
                 2. Practicar con formatos de tablas
                 3. Crear un calendario con tablas
                 4. Crear una factura con tablas

       Configuración de página
       Escribir el encabezado y pie de página
       Numerar las páginas
       Imprimir
   
Unidade 4. Follas de cálculo.
       1. Partes de una hoja de cálculo. Abrir y guardar hojas.
       2. Libros de trabajo. Introducir y modificar datos.
       3. Formato de texto y numérico.
       4. Imágenes y rótulos artísticos.
       5. Fórmulas sencillas.
       6. Rango de celdas, autosuma y autocompletar.
       7. Rellenar series.
       8. Referencias de celdas.
       9. Ejercicios.
                Comisiones de ventas.
                Factura de coche.
                Factura telefónica.
                Helados caseros
       10. Proteger Hojas/Celdas
       11. Formato condicional
       12. Funciones.
       13. Listas desplegables
       14. Ordenar
       15. Gráfico.
                Exercicio
       16. Función Si


Unidade 5. Presentacións


Nestos días que temos que traballar todas na casa, imos aprender a facer presentacións. 
Sei que cada alumna ten un software diferente.
As diferentes contornos de traballo serán:
  - PowerPoint instalado de forma local no ordenador.
  - PowerPoint de forma online.
  - Impress instalado de forma local no ordenador.
Os obxectivos son os mesmos ainda que a forma de alcanzalos implicarán o uso de ferramenas diferentes.

Os puntos 1. 2. 3. 4. 5. e 6.  débense entregar antes do 10 de maio por correo electrónico a docente
       1. Presentaciones digitales.
       2. Cuadros de texto
       3. Diapositivas. Operaciones, diseños y presentación
       4. Plantillas, fondos e imágenes de fondo.

Os puntos 5 e 6 débense entregar antes do 17 de maio por correo electrónico a docente
       5. Imágenes, rótulos artísticos y tablas.
       6. Autoformas y diagramas.

Os puntos 7, 8 e 9 débense entregar antes do 31 de maio por correo electrónico a docente
       7. Transiciones y animaciones.
       8. Inserción de objetos multimedia. Interactividad.
       9. Práctica.

Se os exercicios non están ben feitos, no mes de xuño, poderase solicitar ao alumnado facer unha presentación de formato libre que inclúa un elemento de cada punto estudiado

Mecanografía. 

   Prácticas I.

Contido do módulo

UF1 - Ofimática: 156 horas / 187 sesións
 • Tramita información en liña aplicando ferramentas de internet, intranet e outras redes.
  • Redes informáticas.
  • Procura activa en redes informáticas.
  • Navegadores e buscadores.
  • Seguridade en Internet.
  • Páximas institucionais.
 • Realiza comunicacións internas e externas mediante as utilidades de correo electrónico seguindo as pautas marcadas.
  • Procedementos de transmisión e recepción de mensaxes internas e externas.
  • Envío e recepción de mensaxes por correo.
  • Inclusión de documentos e ligazóns en mensaxes de correo electrónico
  • Medidas de seguridade e confidencialidade na custodia e no envío de información.
  • Organización da axenda para incluír tarefas, avisos e outras ferramentas de planificación
  • do traballo
 • Elabora documentos utilizando as funcións básicas do procesador de texto.
  • Estrutura e funcións dun procesador de texto.
  • Xestión de documentos en procesadores de textos.
  • Aplicación de formato a documentos.
  • Utilización de patróns.
  • Edición de textos e táboas.
  • Inserción de obxectos.
  • Configuración e impresión de textos.
 • Elabora documentos utilizando as aplicacións básicas de follas de cálculo.
  • Tipos de datos. Referencias a celas. Rangos. Follas. Libros.
  • Utilización de fórmulas e funcións.
  • Creación e modificación de gráficos.
  • Elaboración de documentos de distintos tipos.
  • Aplicación de regras ergonómicas.
 • Elabora presentacións gráficas utilizando aplicacións informáticas.
  • Identificación de opcións básicas das aplicacións de presentacións.
  • Deseño e edición de diapositivas. Tipos de vistas.
  • Formato de diapositivas, textos e obxectos.
  • Utilización de patróns e asistentes.
  • Presentación para o público: conexión a un proxector e configuración.
UF2 - Arquivamento de documentos: 77 horas / 92 sesións
 • Utiliza os equipamentos de reprodución, informáticos e de encadernación funcional (fotocopiadora, impresora, escáner, reprodutora, perforadora, encadernadora, etc.) en función do traballo que cumpra realizar.
 • Obtén encadernacións funcionais utilizando os utensilios e os medios apropiados, en función das características dos documentos tipo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario