Redes

Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos (2º FPB)

Duración: 206 horas / 247 sesións.
Horas semanais: 9h.
Perda de avaliación continua: Aviso: 14 sesións/// Perda: 24 sesións.


Contido do módulo

 • Selección de elementos de redes de transmisión de voz e datos.
 • Montaxe de canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de voz e datos.
 • Despregamento do cableamento de redes de voz e datos.
 • Instalación de elementos e sistemas de transmisión de voz e datos.
 • Configuración básica de redes locais.
 • Iniciativa emprendedora na instalación de redes para transmisión de datos.
 • Cumprimento das normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental

Apuntes, exercicios e traballos

Tema 1. Comunicación e representación da información
Tema 2. Infraestructura de rede
 Tema 3. Elementos dunha rede de datos e telecomunicacións.
 Tema 4. Cableado estruturado.

 Tema 5. Diseño de redes de datos e telecomunicacións

Tema 6. Configuración básica de redes locais

 • Práctica: Instalación de canalizacións e unha rede local en un aula
  • 1. Estudiar necesidades de canalización.
  • 2. Facer presuposto e adquirir productos.
  • 3. Analizar as necesidades de ferramentas para a instalación das canalizacións.
  • 4. Instalar rosetas na aula.
  • 5. Instalar as canalizacións.
  • 6. Deseñar un mapa de rede lóxico e físico da rede local.
  • 7. Determinar as necesidades de electrónica de rede para a rede local.
  • 8. Deseño lóxico dunha rede local.
  • 9. Implementación da rede local na aula.

Traballo para Inglés

Perda de avaliación contínua neste módulo

No caso de que ter 14 faltas na asignatura enviarase un apercibimento aos pais/nais/titores.

A perda de avaliación se produce cando se falta 24 sesións de clase.

A perda de avaliación continua implica que se perde o dereito a realizar exámenes durante o curso. Neste caso o alumno/a so pode facer un examen ao final de curso.

Criterios de avaliación

En cada avaliación a nota que obtén cada alumn@ se corresponde coa seguinte proporción.
 • 50 % exámenes.
 • 50 % prácticas, traballos e exercicios en clase. Os traballos que se pidan en cada avaliación son de entrega obrigatoria, Non se pode aprobar sin os traballos entregados. 

Características da avaliación

Farase un exame por cada Unidade Didáctica e a evaluación será a media destes exámes.
As práctias e exercicios feitos en cada avaliación, avaliarase como un todo ó final da mesma.

Recuperación

Darase a posibilidad de recuperar a avaliación a aquel@s alumn@s con exames que teñan unha nota mayor ou igual = 3.
Si algún exame ten nota menor de 3, só se fará un examen de todo o contido da avaliación.
Si non se asiste a un exame sin unha xustificación firme (enfermidade,..) o examen será considerado coa nota de 0.